.

Are you a Courageous Dreamer? Here’s Encouragement To Give You A Boost || Oletko rohkea unelmoija? Tässä rohkaisuboostia

Article about curageous dreamer

This article includes commercial links. Read more about collaborations here.

Tämä artikkeli sisältää kaupallisia linkkejä. Lue lisää kaupallisista yhteistöistä täällä.

0

A hearty Thank You

First off, I want to thank you from the bottom of my heart for all your beautiful words and feedbacks via e-mail and other comments,
to the previous article where I asked you about your vision of Fashion Poetry’s future. You are gold, pure gold, and it’s my privilege to have You here! ♥

Syrämmellinen kiitos

Ensimmäiseksi, mä haluan kiittää sua koko sydämestäni kauniista sanoistasi ja palautteestasi niin mailitse kuin muutoinkin kommentoimalla edelliseen artikkeliin, jossa kysyin Sun visiostasi liittyen Fashion Poetryn tulevaisuuteen. Sinä olet täyttä kultaa ja on mun etuoikeuteni saada juuri Sut tänne! ♥

When life comes with plot twists

Before 2018 ended, I decided that word of the year for this year. I ended up for the word “Courage”.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
The one thing, that I didn’t know, is how this word got a whole lot of new meaning.

I’ve been holding this huge secret inside me until a while ago, I came out from this deadly tumour closed of mine -the one I’ve been living in since the beginning of this year (and with its symptoms for years). That’s the real reason behind this kind silenc-y social media presence. You can read my coming-out-from-a-tumour-closet moment from my Instagram and follow my journey there also.

But still, the courage will be the thing I will be needing the most when I’m hopefully battling myself back to life.

Kun elämä tulee juonenkäänteillä varustettuna

Ennen kuin vuosi 2018 päättyi, tein päätöksen tämän vuoden sanasta. Päädyin sanaan “Rohkeus”.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mutta se, mitä en tuona hetkenä vielä tiennyt iski tajuntaani tämän vuoden aikana, jonka aikana tuo sana on saanut ihan uudenlaisen merkityksensä.

Moon nimittäin pidellyt sisälläni suurta salaisuutta, kunnes jokin aika sitten tulin vihdoin ulos tästä kuolemanvakavasta kasvainkaapistani -siitä, jossa olen elänyt tämän vuoden alusta saakka (ja kasvaimen alati pahenevien oireiden kanssa reippaasti vuosissa). Tämä on se todellisuus verkkaisemman someläsnäoloni takana. Voit käydä lukaisemassa mun kasvainkaapista ulostulemisen hetkestä lisää Instagramissa sekä seurata matkaani myös siellä.

Silti, rohkeus tulee olemaan juuri se sana, jonka merkitystä tulen tarvitsemaan eniten matkalla toivottovasti takaisin elävien kirjoihin.

About the Year of Courage

These over 8 years of The Fashion Poetry have also contained a lot of decisions when it comes to my working life and studies -a part of those decisions that are only grounded by my own intuition, that one day this dream will be a full-time job that pays my bills and provides the future for me and my family.

In other words, risks.

Risks that I have got to hear a lot of things -both positive and negative- about. Objections about this kind of business’s profitability, for the most part, and having unrealistic goals.

Practically endless questions about “But what do you as your REAL job? / What’s your occupation? / Where will you be working when you get your degree?” Highlight on the word a REAL job and a REAL occupation.

Well, in the end, my intuition was right. Like it usually always is. So I will not say that this dream wouldn’t been worth it.

But there’s this one thing I would like to say.

Providing yourself a full-time job in social media as an influencer is a hell of a contract where you most of the time feel like drowning because there’s just SO MUCH JOB.

And 24 hours per day will never be enough. There have been workdays/weeks/months around the clock. And making some really big and hard sacrifices.

Rohkeuden Vuodesta

Nämä yli 8-vuotta Fashion Poetryä ovat pitäneet sisällään myös paljon päätöksiä muussa elämässäni liittyen työelämään ja opintoihini -osa perustettuna pelkälle intuitiolle, että jonain päivänä tämä on työtä, jolla elätän itseni ja perheeni.

Riskejä, toisin sanoen.

Riskejä, joista olen saanut kuulla yhtä sun toista -enimmäkseen vastaväitteitä tämänkaltaisen bisneksen kannattavuudesta ja turhista haihatteluista.

Lähinnä käytännössä siis loppumattomia kysymyksiä siitä, että
“Mutta mitä sä siis teet OIKEAKSI työksesi?/Mikä sun ammatti on?/Miksikä sä opiskelet?/Mihin ammattiin sä valmistut?” Paino sanalla OIKEA työ ja OIKEA ammatti.

En sano, etteikö tie olisi kantanut. Etteikö se oma intuitio ollut lopulta oikeassa -kuten se useimmiten aina on.

Mutta sanon, että itsensä elättäminen sosiaalisen median voimalla on ihan helvetinmoinen työmaa, jossa meinaa välillä hukkua siihen työmäärään huomatessaan miten käsittämättömän lyhyt se 24 tuntia päivässä on. Tehden ison vaikeitakin ja hyvin todellisia uhrauksia.
But that’s why this will be a Year of Courage.

A year where the years before this have bear fruit -with that ability to take those risks. And yes, in between times also a bitter fruits, that have been important soul-searching times and teached more than that smoothly sailing season.

But the Year of Courage is also a reminder to You, who ponder or prepare yourself for finally taking that risk. That kind of risk that can, at its best and at worst, change your rest of life and create a whole of a new meaning.

A Year of Courage 2019,
that I wish for all of You lovelies more courage.


Siksi vuosi 2019 on Rohkeuden Vuosi, jonne muut vuodet riskinottamisineen ovat kantaneet hedelmää. Välillä toki kitkerääkin hedelmää, jotka ovat olleet tärkeitä itsetutkiskelun paikkoja sekä opettaneet enemmän kuin se smoothisti sujunut aikakausi.

Mutta Rohkeuden Vuosi on myös muistutus juuri Sulle, joka pohdit tai valmistelet itseäsi riskinottamiseen. Sellaisen riskin, joka voi parhaimmillaan ja pahimmillaan muuttaa sun loppuelämän suunnan ja luoda sille ihan omanlaisensa merkityksen.

Rohkeuden Vuosi 2019,
jolle toivotan teistä jokaiselle enemmän rohkeutta.

An act of courage to ride with the waves, daring to really swam against the current. Courage to truly listen to your own voice and your body -to pave the way for its own, deserved, room to calendar.

Courage to terminate those things and people that dim your light by always bringing darkness with into your life -and in the end taking more of you with them than when importing to your life. Because, at its best, some thing or a person can actually bring more of you and youness when they are entering to your life -feeling like something familiar and making you feel safe, your kind.

First and foremost I wish for your year the courage and braveness to trust and hope.

Courage to trust to yourself after a failure. And try. Over and over again. By clapping yourself on the back -not taking yourself to the corner and feeling shamed or mentally beating yourself up.

Courage to be brave and have the ability to hope even during the middle of darkness, that even those times aren’t permanent by taking that one last spark of life out of you. That the things will work out for the best and the sun will find you eventually.

Courage to not to give up for those brighter days that will come and erase that darkness that got you on your toes -ultimately making you fall to your knees. Brighter days that inevitably come after a dark night.

 Courage to have the strength during those dark nights, to look up when the weather is favourable enough, and you can see the bright stars. Stars that remind you that the morning light always comes. And brightness.

 Because the courage is a magic and healing power that makes being and for growing more yourself possible.

I wish courage and love to your lovely one’s life.Rohkeutta seilata aallokoilla, uskallusta uida vastarintaan.
Rohkeutta kuunnella omaa sisintänne ja kehoanne -raivaten sille omaa, ansaittua, tilaansa kalenteriin.

Rohkeutta irtisanoa elämästäsi asiat ja ne ihmiset, jotka himmentävät valoasi ja tuovat pilkahduksen aina pimeää mukanaan -lopulta viedessään enemmän sinua mennessään kuin tuodessa tullessaan. Jokin asia tai ihminen kun voi parhaimmillaan tuoda enemmän sua itseäsi astuessaan elämääsi -tuntuen tutulta ja turvalliselta, sinunlaiseltasi.

Ennen kaikkea mä toivon tähän sun uuteen vuoteen rohkeutta ja uskallusta luottaa ja toivoa.

Rohkeutta luottaa epäonnistumisten jälkeen itseesi. Ja yrittää. Uudelleen ja uudelleen. Taputtaen itseäsi selkään -eikä vieden itseäsi nurkkaan häpeämään tai piiskaten henkisesti verille.

Rohkeutta uskaltaa toivoa keskellä sysimustaakin pimeyttä, että sekin on muutoksenlain alaisuudessa eikä ole pysyvää vieden sitä viimeistäkään elämänkipinääsi mennessään.

Rohkeutta olla luopumatta niistä valoisimmista ajoista, jotka lopulta tulevat kumoten sen pimeyden, joka sai sut varpaillesi -ja lopulta vei sut kaatuneena polvillesi. Valoisimmista ajoista, jotka väistämättä tulevat pimeän yön jälkeen.

Rohkeutta uskaltaa sen pimeydenkin keskellä katsoa ylös suotuisan sään aikana, jolloin on nähtävissä kirkkaitakin tähtiä, jotka muistuttavat sua siitä, että pimeän yönkin jälkeen tulee aina aamu. Ja valkeus.

Sillä rohkeus on se taianomainen ja parantavakin voima, joka tekee olemisesta ja enemmän omaksi itseksesi kasvamisesta mahdollista.

Rohkeutta ja rakkautta just sun ihanaisen elämään.And thank you from the bottom of my heart that exactly You have found your way to Fashion Poetry, that celebrated the 8th birthday at the beginning of this year.

You can’t even realize how much it means to me that you are here supporting my dream, that has become my job and a dear business of mine.

And I truly hope that I can be there for you and support your dream -no matter how huge, big, medium or small it is. 


Ja kiitos koko syrämmestäni, että juuri sä olet löytänyt tiesi Fashion Poetryyn, joka juhlisti 8-vuotissynttäreitään tämän vuoden alussa.

Et tiedäkään, että miten paljon mulle merkitsee, että juuri sä olet tukemassa mun unelmaani, joka on vuosien saatossa edennyt työkseni ja rakkaaksi bisnekseni.

Ja toivon, että saan olla mukana tukemassa sun unelmaasi -oli se miten valtava, suuri, mediumi tai pieni tahansa.But I know that now, when the Fashion Poetry is growing again one year older through this year, there’s coming a new winds, the ones I told you before on the latest article and so much more newness, that will provide even more, better and concretely the FP’s mission:

“The Fashion Poetry is all about empowering you through fashion and a heartfelt content.
The FP is a love yourself ambassador, helper to discover your full potential and a place for fueling dreams.
Changing the world with love and style

-one article at a time.”

Let’s make this year 2019 to bring us even closer, shall we? 💖


Sen ainakin tiedän, että Fashion Poetryn kasvaessa jälleen vuoden vanhemmaksi läpi tämän vuoden, niin luvassa on niin jo edellisessä artikkelissa mainittuja kuin muitakin uusia tuulia, joiden myötä tarkoitus on tuoda entistä enemmän, paremmin ja konkreettisemmin FP:n missiota julki:

“The Fashion Poetryn missiona on voimaannuttaa muodin ja sydämellisen sisällön välityksellä.
The FP on itsensä rakastamisen ambassadori, auttaja löytämään sen kokonaisen potentiaalin ja tankkauspiste unelmien toteuttamiselle. Muuttaen maailmaa rakkaudella ja tyylillä

-yksi artikkeli kerrallaan.”

Annetaanhan tämän vuoden 2019 lähentää meitä entisestään? 💖

Outfit Details of Leopard Chic

A-line trench Object, one of my fave sale find in 2017

Oversized leopard turtleneck shirt  Zara (sale find) and it’s really practical because it doesn’t need any iron so it’s always ready-to-wau

Ruffled faux leather skirt  BikBok and comes with an elastic waist so
after losing these almost 8 sizes since these photos were taken at last fall, it still fits.

Gold-detailed leather gloves Bubbleroom, I’ve been literally been living in these since the last fall

Bag with golden rings Pieces (sale find from last summer), so practical and light-weighted

All-time favourite leather boots  Lidl by Heidi Klum, you’ve been seen these in outfits after outfits
because these are just beyond comfy since 2017!

Eyewear  Chanel
Lipstick 
Chanel Rouge Allure – Shade 96 Excentrique, my go-to lippie when I want some orange to wau

Fearless smile  Using it as my trademark to give positive vibes to You and smile to
heal the pain before, after and during these life tragedies

How-to Guide to Create Your kind of Leopard Chic

Gorgeous finds for making your kind of Leopard Chic!

Sustainable and everlasting gloves from Marita Huuriainen
Sustainable and everlasting gloves from Marita Huuriainen
51,00 €
Paccas eco-friendly gloves
Paccas eco-friendly gloves
69,00 €
Soft and white coat
Soft and white coat
129,99€
Oversized leopard shirt with added sizes
Oversized leopard shirt with added sizes
24,99€
SoWhat Boots
SoWhat Boots
59,98 € on sale!
BUTITI Women’s Casual boots
BUTITI Women’s Casual boots
$24.99 ON SALE
Raid RAID Black Rapple2 Heeled Ankle Boots
Raid RAID Black Rapple2 Heeled Ankle Boots
BC Footwear Women's Ringmaster Ankle Bootie
BC Footwear Women's Ringmaster Ankle Bootie
Shein Plain Zipper Side Block Heeled Boots
Shein Plain Zipper Side Block Heeled Boots
Michael Michael Kors Saylor Leather Ankle Boot
Michael Michael Kors Saylor Leather Ankle Boot
Hurricane Waterproof Boot
Hurricane Waterproof Boot
Siren Pointed Toe Bootie
Siren Pointed Toe Bootie
Rebecca Taylor Women's Faux-Leather Ruffle Skirt - Size 0
Rebecca Taylor Women's Faux-Leather Ruffle Skirt - Size 0
Boohoo Ruffle Wrap Front Skirt Pink
Boohoo Ruffle Wrap Front Skirt Pink
LOFT Metallic Arm Tortoiseshell Print Square Reading Glasses
LOFT Metallic Arm Tortoiseshell Print Square Reading Glasses
Chanel CC BiColor Eyeglasses
Chanel CC BiColor Eyeglasses
Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour
Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour
MAC Amplified Lipstick
MAC Amplified Lipstick
H&M - Cream Lipstick - Orange
H&M - Cream Lipstick - Orange
ROUGE COCO FLASH Hydrating Vibrant Shine Lip Colour
ROUGE COCO FLASH Hydrating Vibrant Shine Lip Colour
Shein Contrast Binding Pocket Front Trench Coat
Shein Contrast Binding Pocket Front Trench Coat
Asos Design ASOS Belted Coat
Asos Design ASOS Belted Coat
Belted Shawl Collar Coat
Belted Shawl Collar Coat
Trouve Reese Faux Leather Ring Crossbody Bag
Trouve Reese Faux Leather Ring Crossbody Bag
Aldo Acilla Ring Handle Crossbody Tote
Aldo Acilla Ring Handle Crossbody Tote
Thacker Le Pouch Slim Ring Handle Cross-Body Bag
Thacker Le Pouch Slim Ring Handle Cross-Body Bag
Topshop Gigi Ring Handle Faux Leather Grab Bag
Topshop Gigi Ring Handle Faux Leather Grab Bag
Bar Iii Leopard-Print Surplice Bell-Sleeve Top
Bar Iii Leopard-Print Surplice Bell-Sleeve Top
Shein Draped Sleeve Leopard Print Shirt
Shein Draped Sleeve Leopard Print Shirt
Leopard Print Short Sleeve Top
Leopard Print Short Sleeve Top
Anthropologie Leopard Short-Sleeved Turtleneck
Anthropologie Leopard Short-Sleeved Turtleneck
Baum Und Pferdgarten Maansi shirt
Baum Und Pferdgarten Maansi shirt
Ardene Faded Leopard Print Long Tee
Ardene Faded Leopard Print Long Tee

What do you think about this fearless outfit?
A big yay or no? 😍

Mitä oot mieltä tästä pelkäämättömästä asukokonaisuudesta?
Toimiiko vaiko ei? 😍

What’s your version of The Year of Courage?
I would love to hear and be a part of your fearless journey towards your dreams! 💖

And remember, you already have everything you need to do that: You.
You’ve got the power, intuition towards your future and courage to dream. You have the ability to grow and change your life, other’s around it and this beautiful World we live in.

That’s the beauty of being a Courageous Dreamer
-radiating vibes that make others believe in themselves and the beauty of dreaming again.

Millainen on sun Rohkeuden Vuosi?
Olisi ihana kuulla enemmän siitä ja olla osa sun pelkäämätöntä matkaa kohti unelmaasi! 💖

Ja muistathan, että sulla on jo kaikki, mitä tarvitset toteutukseen: Sinä.
Sussa on kaikki se voima, intuitio kohti tulevaa ja rohkeus unelmoida. Sulla on kyky kasvaa muuttaen itseäsi, läheisiäsi ja tätä kaunista maailmaa, jossa asumme.

Siinä piilee Rohkean Unelmoijan kauneus
-säteilemällä ympärille viboja, jotka saavat myös muut uskomaan itseensä ja unelmoimisen kauneuteen uudestaan.

Caught yourself reading all the way till the end?
Why not share this post with your friends and get their courageous attitude floating.

Have a fearless day filled with possibilities! 😘

Luitko loppuun saakka?
Moon superkiitollinen, kun jaat tämän etehepäin samalla levittämällä rohkeuden siemeniä itämään!

Uskallusta päivääsi mahdollisuuksien siivittämänä! 😘

My smiling photo and until next time

Wanna hang out?
Let’s chill out, get inspired and network together
via Instagram, Facebook, Pinterest or Bloglovin! 😍

Hengataanko?
Fiilistele, inspiroidu & verkostoidu mun kanssani
Instagramissa, Facebookissa, Pinterestissä tai Bloglovinissa! 😍

Was this post helpful?

Follow:

20 Comments

 1. April 21, 2019 / 7:50 AM

  Asu on hyvä ja toimii päälläsi hyvin smile

  0
 2. April 21, 2019 / 10:55 AM

  Jos tyytyy vain siihen turvalliseen niin jää varmasti paljon asioita elämässä myöhemmin harmittelemaan..

  0
 3. April 21, 2019 / 3:42 PM

  Nätti asu ja malli! smile Ihanan voimaannuttava postaus kaikenkaikkiaan.

  0
 4. April 22, 2019 / 3:35 PM

  Oi mikä asu! Toimii tosi hyvin yhteen 😍 ihana sinä, ja ihana rohkeus. Sitä tarvitaan tässä elämässä <3

  0

I would love to hear your thoughts! Thanks for sharing and have a wonder-filled day chasing your dreams!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

cb61b5dda105a88a13bbfcdf18ddb6c7